โครงการศึกษาวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ.๒๕๔

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยภาคเอกชน รวมทั้งการศึกษาระบบการบริหารจัดการและการจัดโครงสร้างองค์กรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการคุ้มครองส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

พ.ศ.๒๕๔๘

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

โครงการศึกษา วิจัยเรื่องการจัดทำรายงานการประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2 โครงการวิจัยการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บในบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -

พ.ศ.๒๕๔๗

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

รายงานวิจัยโครงการจัดทำความเห็นทางวิชาการเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2

สรุปผลการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
3

รายงานวิจัยโครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
4

โครงการจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

พ.ศ.๒๕๔๖

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการปฏิบัติตามคำวินิจฉัย และผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
3

คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
4

รายงานวิจัยศึกษาการจัดทำความเห็นทางวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ
การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นพร้อม
คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
5

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

พ.ศ.๒๕๔๕

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลักษณะพิเศษต่างๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2

อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของ กขร.และ กวฉ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
3

โครงการวิจัยและจัดทำความเห็นทางวิชาการเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานอิสระ และหน่วยงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (สิงหาคม และกันยายน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
4

เรื่องความสัมพันธ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกับหน่วยงานอิสระ และหน่วยงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
5

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำรายงานทางวิชาการเฉพาะเรื่องเพื่อเป็นเอกสารสนับสนุนทางวิชาการ เรื่องอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของ กขร. และ กวฉ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
6

โครงการวิจัยเพื่อวางระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
7

การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
8

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการปฏิบัติตามคำวินิจฉัย และผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
9

การปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
10

โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลักษณะพิเศษต่างๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (โครงสร้างและระบบงานของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
11

ร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-
12

รายงานผลการตรวจประเมินการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-
13

รายงานการศึกษาหาระบบและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบหมวดหมู่และการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-
14

รายงานการศึกษาโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

-
15

การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

-

 พ.ศ.๒๕๔๔

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

โครงการวิจัยเพื่อวางระบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารตัวอย่างในหน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
3

โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

NECTEC

-
4

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับผู้บริหาร)

NECTEC

-
5

Information Technology Masterplan (executive summary)

NECTEC

-

พ.ศ.๒๕๔๓

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

โครงการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายที่ต้องการออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2

โครงการศึกษาจัดทำรายงานการประมวลผลข้อมูล การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
3

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

-
4

การศึกษาเอกสารระบบการจัดเก็บเอกสารของต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-
5

คู่มือเจ้าหน้าที่งานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

-
6

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
7

โครงการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายที่ที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

พ.ศ.๒๕๔๒

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

NECTEC

-

พ.ศ.๒๕๔๐

ลำดับที่

หัวข้อวิจัย/ชื่อโครงการ

สถาบันผู้รับวิจัย

หมายเหตุ

1

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
2

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารเครือข่ายวิทยากรและวิธีการพัฒนาความสามารถของวิทยากรเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-